Konferencje, seminaria, wykłady

Ewa Rudnicka
fot. Wojciech Robakowski, www.robakowskistudio.pl

Konferencje i seminaria międzynarodowe

8-13 XII 2008 Warszawa
Elity, debata publiczna i reformy szkolnictwa wyższego, organizator – Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”
wystąpienie w debacie na temat rozwoju idei Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
3-10 XII 2007 Warszawa
Tożsamość – Wolność – Suwerenność sesja naukowa z okazji XV-lecia Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej, organizator – Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej
wystąpienie w dyskusji panelowej pt. Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna Europy Środkowej i Wschodniej – Dziedzictwo Pierwszej Rzeczypospolitej jako przedmiot dialogu wielokulturowego
8-10 VI 2006 Kłajpeda
History and Culture of Baltic Region: Lithuania and Poland, organizator – Uniwersytet w Kłajpedzie, Instytut Historii i Archeologii Regionu Morza Bałtyckiego
referat pt. „Gdzie mnóstwo przygotowań, tam nic z dyjalogu“ – wybrane prace księdza Alojzego Osińskiego z wileńskiego okresu pracy („Żywoty biskupów wileńskich”, „Słownik pisarzów polskich”)
21 V – 1 VI 2006 Kijów
Obrazy Kijowa sesja historyczna Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej, organizator – Akademia Kijowsko-Mohylańska oraz Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej
16-18 V 2006 Lwów
ХV Міжнародний славістичний колоквіум: літературознавство, історія, культура слов’янських народів, літературні зв’язки, organizator – Львівський національний університет імені Івана Франка, історичний факультет, кафедра історії словянських країн, Інститут славістики
referat pt. Kатастрофа під знаком Великого Синтезу – річ про амбіції ксендза Алоїза Осіньского (XIX в.)
8-10 XII 2005 Germersheim
Internationales Symposium zur Neologismenlexikographie Neue Zeiten – neue Wörter – neue Wörterbücher, organizator – Institut für Slavistik des Fachbereichs Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Germersheim
referat pt. Udział potocyzmów w najnowszej leksyce języka polskiego
8-10 IX 2004 Białowieża
XIV Międzynarodowaj Konferencja Onomastyczna Onomastyka u progu nowego wieku. Onimizacja i apelatywizacja. Globalizacja a systemy onimiczne mniejszości narodowych. Systemy onimiczne na pograniczach, organizator – Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Komisja Onomastyczna Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
referat pt. Eponimizmy versus eponimy. Eponimizmy jako efekt mechanizmu apelatywizacji eponimów
18-21 V 2004 Sumy
V Miжнароднoї науково-методичної конференції Методологічні проблемі сучасного перекладу, organizator – Сумський державний університет
referat pt. The eponymical lexical items as the object of translation
13-15 X 2003 Warszawa
The Rhetoric II. Public Deliberation and Strong Democracy in Poland and South Africa Two Rhetorical Models for Participatory Citizenship in Post-totalitarian Cultures, sesja retoryczna Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej, organizator – Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną
8-11 X 2003 Kazimierz Dolny
The Rhetoric I. Patterns of Eloquence in Central and Eastern Europe from 15th to 21st Century, sesja retoryczna Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej, organizator – Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną
referat pt. Retoryka w dziejach słownikarstwa na przykładzie dawnej leksykografii polskiej – zarys recepcji

Konferencje i seminaria krajowe

17-19 XI 2008 Wrocław
W kręgu Kaliope. Epika w dawnej literaturze polskiej i jej konteksty, organizator – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej
referat pt. Kaliope i krzemieniecki Kwintylian – o epickich inklinacjach księdza A. Osińskiego
10 XII 2007 Warszawa
Kultura języka w szkole, organizator – Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Kultury Języka
referat pt. Zagadnienia kulturalnojęzykowe jako przedmiot refleksji i dociekań oraz kryterium oceny uczestników Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
16-17 X 2007 Łańcut
Silva rerum. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, organizator – Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Filologii Polskiej
referat pt. Dwugłos w sprawie kultury języka polskiego dziś – referat wspólnie z prof. dr. hab. Andrzejem Markowskim
16-17 I 2007 Warszawa
I Ogólnopolska Konferencja Bibliologia a warsztat badawczy nauk humanistycznych i społecznych, Uniwersytet Warszawski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
referat pt. Stosowanie nowych metod leksykograficznych w odniesieniu do słowników współczesnych i dawnych
16-18 X 2006 Lublin
Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, organizator – Centrum Języka i Kultury Polskiej, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Lublinie, Senat Rzeczypospolitej Polskiej
referat pt. Potrzeby oceny normatywnej współczesnego języka polskiego a warsztat pracy językoznawcy normatywisty
17-18 XI 2005 Warszawa
I Ogólnopolska Konferencja Leksykograficzna Z dziejów słownictwa języka polskiego. Glosa do dziejów leksykografii polskiej, organizator – Uniwersytet Warszawski, Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii, Pracownia Językoznawstwa Stosowanego oraz Towarzystwo Kultury Języka
referat pt. O dziewiętnastowiecznym rękopisie „Bogactw mowy polskiej” autorstwa Alojzego Osińskiego z perspektywy XXI w.
18-19 II 2005 Warszawa
IV Konferencja Retoryczna Retoryka i problemy argumentacji, organizator – Polskie Towarzystwo Retoryczne oraz Uniwersytet Warszawski, Pracownia Badań Historii i Teorii Retoryki w Instytucie Literatury Polskiej
referat pt. Recepcja mechanizmów myślenia argumentacyjnego w mikrostrukturze opracowań leksykograficznych
25-27.04.2002 Poronin
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Język – Literatura – Dydaktyka, organizator – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Katedra Komunikacji Językowej i Katedra Literatury Porównawczej
referat Główne problemy związane z opisem znaczeń przenośnych w słownikach na przykładzie współczesnej leksykografii polskiej

Wykłady

27 IV – 3 V 2008
University of Sheffield, Department of Russian and Slavonic Studies, wykłady:
  • The history of comma sign in Polish texts, in perspective of European punctuation
  • Emotions and feelings – vocabulary and phraseology
  • The removal – texts and vocabulary connected with naming buildings, their parts and furnishings
  • Contemporary and traditional Polish superstitions
  • Lexical mistakes – Polish synonyms, antonyms, as well as paronyms, homonyms, ambiguity and false friends
24 IX – 1 X 2007
Stockhloms universitet, Slaviska institutionen, wykłady:
  • Does social-economic EU integration require as well linguistic integration? – the position of national languages in a hierarchy of cultural values in European Union
  • Język młodzieżowy jako mit i ikona współczesnej polszczyzny
27 IX 2008
Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, sesja Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Wschodniej Warsztaty słownikowe ukraińsko-polskie I , wykład:
Współczesne projekty leksykograficzne w Polsce
22-30 IX 2007 Warszawa
Uniwersytet Warszawski, X Festiwal Nauki, wykłady:
Nomina odiosa sunt? – czyli o imiennictwie polskim
17-26 IX 2004 Warszawa
Uniwersytet Warszawski, VIII Festiwal Nauki, wykłady:
  • Co ciekawego wynika z lektury słownika
  • Paradoksy historii pierwszego słownika języka polskiego
19-28 IX 2003 Warszawa
Uniwersytet Warszawski, VII Festiwal Nauki, wykłady:
Co ciekawego wynika z lektury słownika

Szkolenia

XI 2009, IV 2008 Warszawa
Okręgowa Rada Adwokacka:
wykłady i ćwiczenia z zakresu komunikacji językowej i języka prawniczego
VI, X 2007 Warszawa
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie:
warsztaty językowe z zakresu poprawności językowej i redagowania tekstów
XII 2006, IX-X 2005 Warszawa
kancelaria prawnicza „Wardyński i Wspólnicy”:
warsztaty językowe z zakresu poprawności językowej, stylistyki oraz kompozycji i redakcji tekstów prawniczych
2000-1998 Warszawa
DM Robert Fleming Poland S.A.:
nauczyciel języka polskiego jako obcego
I 2000, XI, XII 1999 Warszawa
Akademia Wychowania Fizycznego
warsztaty językowe z zakresu poprawności fonetycznej, fleksyjnej i stylistycznej

Inne wystąpienia

7 I 2010
Uniwersytet Warszawski, zebranie naukowe Instytutu Języka Polskiego,
referat pt. Kosmopolityzujące kalki – normatywne aspekty funkcjonowania kalk składniowych w polszczyźnie
3 IV 2008
Uniwersytet Warszawski, spotkanie naukowe Laboratorium Leksykograficznego ks. Alojzego Osińskiego,
prowadzenie kolokwium z udziałem prof. dr. hab. Jerzego Axera i prof. dr. hab. Jerzego Bralczyka pt. Dialogi bez jeżenia
26 XI 2007
Polska Akademia Nauk, posiedzenie plenarne Rady Języka Polskiego,
referat wspólnie z prof. dr. hab. Andrzejem Markowskim pt. Dwugłos w sprawie kultury języka polskiego dziś
22 II 2007
Uniwersytet Warszawski, zebranie naukowe Instytutu Języka Polskiego,
referat pt. O kryteriach oceny poprawności językowej i ich roli w warsztacie współczesnego językoznawcy normatywisty
16 XI 2006
Uniwersytet Warszawski, zebranie naukowe Instytutu Języka Polskiego,
referat pt. Listy o „Pracach” – korespondencja Adama A. Kryńskiego na temat powstania „Prac Filologicznych”
24 III 2006
Uniwersytet Warszawski, spotkanie naukowe Laboratorium Leksykograficznego ks. Alojzego Osińskiego,
referat pt. O Cattelowskiej teorii osobowości i prototypowym słownikarzu
8 XI 2005
Uniwersytet Warszawski, spotkanie naukowe Laboratorium Leksykograficznego ks. Alojzego Osińskiego,
referat pt. Odkrywanie bogactw dawnej mowy polskiej – rękopisy słownika Alojzego Osińskiego w Bibliotece Naukowej Ukraińskiej Akademii Nauk im. W. Stefanyka we Lwowie
18 XI 2004
Uniwersytet Warszawski, zebranie naukowe Instytutu Języka Polskiego,
referat pt. Z pogranicza leksykologii i onomastyki. Przyczynek terminologiczny
28 XI 2002
Uniwersytet Warszawski, zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Kultury Języka,
referat pt. Znaczenia wyrazów – przegląd i charakterystyka typów, kwestie wątpliwe

Konferencje organizowane, współpraca przy organizowaniu

8-9 X 2009 Warszawa
II Ogólnopolska Konferencja Leksykograficzna Glosa do leksykografii polskiej, organizator instytucjonalny – Uniwersytet Warszawski, Instytut Języka Polskiego
1-30 IX 2009 Warszawa
Automatyzacja w pracy bibliotek, sesja bibliotekoznawcza Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Wschodniej, organizator instytucjonalny – Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, współorganizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, Fundacja „Instytut Artes Liberales”
30 VI 2008 – 31 VII 2008 Warszawa
Sesja bibliotekoznawcza II Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej, organizator instytucjonalny – Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, współorganizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Fundacja „Instytut Artes Liberales”
2 XI 2006 – 2 XII 2006 Warszawa
Sesja bibliotekoznawcza I Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej, organizator instytucjonalny – Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną
5-10 VI 2005 Warszawa
szkolenie z zakresu lingwistyki porównawczej dla laureatów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przygotowujące do udziału w III Międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej, organizator instytucjonalny – Polska Akademia Nauk, Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
17-26 IX 2004 Warszawa
VIII Festiwal Nauki, organizator instytucjonalny – Uniwersytet Warszawski (koordynator wydziałowy ds. organizacji VIII FN)
27-28 X 2003 Warszawa
Badania nad słownictwem i słowotwórstwem na przełomie wieków, organizator instytucjonalny – Uniwersytet Warszawski, Zakład Leksykologii i Kultury Języka oraz Towarzystwo Kultury Języka
16-18 X 2003 Lublin
V Forum Kultury Słowa Jak Polak z Polakiem. Porozumiewanie się. Bariery i pomosty, organizator instytucjonalny – Polska Akademia Nauk, Rada Języka Polskiego; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Filologii Polskiej oraz Towarzystwo Kultury Języka