Życiorys

Urodziłam się w Kaliszu. I choć od dawna nie mieszkam w rodzinnym mieście, czuję się z nim mocno związana. Mam też sentyment do warszawskiej Pragi, gdzie przemieszkałam większość okresu moich studiów. Kończąc je przeniosłam się z Warszawy do Mińska Mazowieckiego. Nie liczę godzin, które spędziłam w pociągach podmiejskich i autobusach. Dość żeby nabawić się swoistej choroby lokomocyjnej. Dlatego ulgę sprawił mi powrót do praskich zakątków, ale nie zagrzałam tam miejsca na dłużej. Znów mieszkam pod Warszawą, na linii otwockiej (którą zawsze uważałam za lepszą od siedleckiej). Zżywam się z domkami à la świdermajer.

Ewa Rudnicka
fot. Wojciech Robakowski, www.robakowskistudio.pl

Wykształcenie

2003–1998
Uniwersytet Warszawski, studia doktoranckie w Kolegium MISH odbywane w Instytucie Języka Polskiego pod merytoryczną opieką prof. dr hab. Andrzeja Markowskiego: rozprawa doktorska pt. Opis znaczeń metaforycznych jednostek językowych jako zagadnienie leksykologiczne i leksykograficzne w świetle polskiej tradycji słownikarskiej, recenzowana przez prof. dr. hab. T. Dobrzyńską i prof. dr hab. S. Dubisza, uzyskany dyplom z wyróżnieniem
1998–1993
Uniwersytet Warszawski, studia magisterskie w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych pod opieką tutorską prof. dr hab. Andrzeja Mencwela (lata 1993-95) i dr. hab. Wincentego Grajewskiego (lata 1995-98); dyplom mgr filologii polskiej z wyróżnieniem w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa; praca magisterska pod kierunkiem dr. Wincentego Grajewskiego pt. Rola tytułu i jego typologia w poezji polskiej, oceniona jako bardzo dobra
1998–1995
studia równoległe w Collegium Invisibile pod opieką tutorską prof. dr hab. Andrzeja Strzałeckiego z Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (lata 1995-97) i prof. dr hab. Andrzeja Markowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego (lata 1997-98); uzyskany status alumna; udział w seminariach naukowych w ramach programu badawczo-edukacyjnego PHARE SC-TECH pod hasłem Kanon kultury polskiej w przeobrażającej się Europie
1993–1989
III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, ukończone z wyróżnieniem (nagroda Złotego Kopernika), klasa o profilu matematyczno-fizycznym

Przebieg kariery zawodowej

2010-1998
Uniwersytet Warszawski, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną UW (obecnie Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”):
stanowisko adiunkta od 1 X 2009 r. w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych UW:
 • od V 2006 — kierownik programowy cyklu sesji bibliotekoznawczych przeznaczonych dla bibliotekarzy ze Wschodu, organizowanych rokrocznie w ramach Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Wschodniej
 • od 1 X 2003 — indywidualna opieka tutorska nad studentką Kolegium MISH Agnieszką Łopieńską (VI rok)
 • 2009-2004 — koordynator współpracy międzynarodowej między IBI UW a Lwowską Biblioteką Ukraińskiej Akademii Nauk w zakresie realizacji projektu badawczego pt. Wspólne dziedzictwo kulturalne narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Źródła, kolekcje, zbiory i idee – XVI-XX w.
 • 2009-2004 — opiekun roku jednego z roczników studentów Kolegium MISH
 • 2003-1998 — asystentka opiekuna roku prof. dr hab. Barbary Bokus oraz (czasowo) prof. Zbigniewa Klocha
 • 2003-1998 — Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Kolegium MISH
2009–2003
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki,
stanowisko adiunkta od 1 X 2003 r. w Zakładzie Leksykologii i Kultury Języka Instytutu Języka Polskiego UW:
 • 2006-2004 — wydziałowy koordynator ds. Uczelnianego Systemu Obsługi Studiów
 • IV-X 2004 — koordynator ds. organizacji i udziału pracowników naukowych Wydziału Polonistyki w VIII Festiwalu Nauki
 • V-VII 2003 — stałe dyżury w Poradni Językowej UW
2006-2003
Polska Akademia Nauk — Olimpiada Literatury i Języka Polskiego przy Instytucie Badań Literackich PAN:
 • autorka językowych tematów problemowych na zawody Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
 • 2007-2004 — koordynacja spraw związanych z uczestnictwem laureatów ścieżki „Zadania językoznawcze” w Międzynarodowych Olimpiadach Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej; organizacja wyjazdów polskiej reprezentacji narodowej na Olimpiadę w Moskwie (2004) i Lejdzie (2005); organizacja szkoleń z zakresu lingwistyki porównawczej przygotowujących do udziału w olimpiadach lingwistycznych
 • od IV 2003 — rokrocznie członek komisji egzaminacyjnej w eliminacjach ustnych konkursu szczebla centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
2010–2000
Polskie Radio BIS, Telewizja Polska SA, telewizja i radio komercyjne:
udział w audycjach II Programu Polskiego Radia, Radia BIS (regularny udział w edukacyjnych audycjach Agnieszki Kunikowskiej przeznaczonych dla dzieci i młodzieży) oraz programach TVP1 i TVP2, jak również radia TOK FM i telewizji Superstacja poświęconych językowi
2001-2000
Fundacja Instytut Akademia „Artes Liberales”:
koordynacja tworzenia systemu Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych pod patronatem siedmiu polskich uniwersytetów
2010-2008
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie:
wykłady i ćwiczenia z zakresu komunikacji językowej
2007
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie:
szkolenia językowe
2006-2005
kancelaria prawnicza „Wardyński i Wspólnicy”:
szkolenia językowe
2000-1998
DM Robert Fleming Poland S.A. Warszawa:
nauczyciel języka polskiego jako obcego

Udział w projektach naukowych

2011-2008
kierownik grantu przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW projektu pt. Rękopiśmienne Bogactwa mowy polskiej ks. Alojzego Osińskiego jako pierwszy polski normatywny słownik kolokacyjny
III-VI 2006
stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na kwerendę biblioteczną na Ukrainie w ramach własnego projektu badawczego Spuścizna językoznawcza i epistolograficzna Alojzego Osińskiego i Jana Karłowicza w zbiorach lwowskiego Ossolineum
2005-2003
konsultant bazy latynizmów w Trylogii H. Sienkiewicza powstającej w ramach grantu Fundacji Instytut „Artes Liberales” i Osrodka Badań nad Tradycją Antyczną
2005-2002
udział w międzynarodowym projekcie badawczym pt. Najnowsze neologizmy w języku polskim i ich niemieckie odpowiedniki pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Markowskiego (Uniwersytet Warszawski) i prof. dr hab. Eriki Worbs z (FASK Johannes Gutenberg-Universität Mainz) w ramach grantu KBN i DAAD
2002-2000
grant Fundacji Instytut „Artes Liberales” na realizację własnego projektu badawczego pt. Metaforyka pola semantycznego ruchu w ujęciu leksykograficznym realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Grzegorczykowej
1999-1998
udział w projekcie badawczym nt. języka polskiego dawnych Kresów Wschodnich pod kierownictwem prof. dr. hab. Janusza Riegera (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk)

Staże, stypendia, granty

IV-V 2008
stypendium Sokrates Erasmus na wyjazd na University of Sheffield z wykładami gościnnymi oraz na kwerendę biblioteczną
V 2008, V-VI 2007 i IX 2006
w ramach uniwersyteckiej wymiany naukowej wyjazdy z własnym z programem badawczym na kwerendę biblioteczną we Lwowskiej Bibliotece Naukowej Ukraińskiej Narodowej Akademii Nauk im. Wasyla Stefanyka
IX-X 2007
stypendium Sokrates Erasmus na wyjazd na Stockhloms universitet z wykładami gościnnymi oraz na kwerendę biblioteczną
III-VI 2006
stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na kwerendę biblioteczną na Ukrainie w ramach własnego projektu badawczego Spuścizna językoznawcza i epistolograficzna Alojzego Osińskiego i Jana Karłowicza w zbiorach lwowskiego Ossolineum
V 2003 i XII 2002
Instytut Slawistyki Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, Pracownia Języka Polskiego FASK w Germersheim — staże badawcze dotyczące prac nad projektem pt. Polsko-niemiecki słownik neologizmów, prowadzonym pod kierownictwem prof. dr hab. Eriki Worbs i prof. dr hab. Andrzeja Markowskiego, w ramach grantu niemieckiego DAAD oraz polskiego KBN

Członkowstwo w organizacjach i organach akademickich

2010-2006
członek Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego działającego przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
2010-2006
członek Rady Naukowej Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego
2010-2008
członek rady Fundacji Języka Polskiego
2010-2005
kierownik Laboratorium Leksykograficznego ks. Alojzego Osińskiego działającego przy Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego
2010-2005
członek Rady Naukowej Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego
2010-1995
Collegium Invisibile w Warszawie, student i alumn
2010-2008
członek Pracowni Słownika Języka Polskiego przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
2008-2005
członek Rady Naukowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
2006-2004
członek Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
2004-1997
członek Towarzystwa Kultury Języka

Nagrody

2010-2003
Okres pracy:
 • 1 I 2007 — laureatka konkursu o roczne stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Katarzyny Hałasińskiej-Macukow
 • 10 I 2005 — laureatka konkursu o roczne stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Piotra Węgleńskiego
 • 19 XI 2004 — laureatka okolicznościowej nagrody Rektora UW prof. dr hab. Piotra Węgleńskiego (z okazji święta Uniwersytetu Warszawskiego)
2003–1993
Okres studiów doktoranckich i magisterskich:
 • VI 2003 — wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału Polonistyki UW
 • V 2003 — rekomendacja Rady Języka Polskiego przyznana Uczniowskiemu słownikowi języka polskiego (wyd. Warszawa 2002) na podstawie recenzji prof. dr. hab. Jerzego Podrackiego i prof. dr. hab. Edwarda Polańskiego
 • 2001 — laureatka konkursu o Stypendium Krajowe dla Młodych Naukowców na rok 2002 fundowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej
 • 2000 — laureatka konkursu o Stypendium Krajowe dla Młodych Naukowców na rok 2001 fundowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej
 • 1998 — dyplom mgr filologii polskiej z wyróżnieniem
 • 1998-1996 — stypendium Ministra Edukacji Narodowej